സവർണ്ണ കല

ജനകീയ കല, ക്ലാസിക്കൽ കല എന്നിവയിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ചർച്ചകളും എഴുത്തും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അടുത്തിടെ കേട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് “സവർണ്ണ കല”. കേട്ടതനുസരിച്ച് ഇത് ക്ളാസിക്കൽ കലയുടെ തന്നെ ഇനം തിരിയ്ക്കലാണ്. വളരെ കൗതുകത്തോടെ “സവർണ്ണ കലയെ” പറ്റിയുള്ള വർത്തമാനങ്ങളും ചർച്ചകളും ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് സവർണ്ണ ജാതിയുമായി ചുറ്റി കിടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സവർണ്ണ കല. ആർട്ടിനെ സവർണ്ണർ കൈയ്യേറുമ്പോൾ എന്നതാണ് ഭൂരിപക്ഷം ചർച്ചകളിലേയും …

Accolades

First prize winner in Classical Music in Kerala State Schools Youth festival in 1992 and 1993 First prize winner in Light Music in Kerala State Schools Youth festival in 1995. India Government’s CCRT Scholarship recipient for Carnatic Vocal from 1992 onwards. Italy’s famous SAT-CHIT-ANANDA-MISSION award for the concert performed at …

Academy of Music

Renuka started her Aatma Academy of Music with a clear Vision and a strong mission.”Aatma”serves as an e-Cademy as well. Renuka provides tutelage to her students over the globe Mission : To enrich Music Listening experience through specialized ‘Music for All’ Creations Vision : Music For All – Every independent Artist …

Feedback

“Her outstanding plus is her bhava. The way she enters the soul of the kriti she sings and brings out the intense emotion that the vaaggeyakara might have experienced during its composition is simply amazing. When she beseeches Padmanabha not to leave her, we lose ourselves. This much bhava at …

About

Renuka Arun is currently employed as an IT professional with EY, Infopark, Kochi. Renuka is an Engineering graduate and had worked with prominent MNC’s for the past fourteen years. She is a certified Project Manager from Project Management Institute (PMI) She has been engaged with Carnatic Music for over twenty …